Stichting 1001-Vrouwen

De organisatie is een Stichting met de statutaire naam: Stichting 1001-Vrouwen, Maartensdijkseweg 2, 3723 MC Bilthoven

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting 1001-Vrouwen bestaat uit een vijftal punten, alles in de ruimste zin des woords:
 • het stimuleren van belangstelling voor en historisch onderzoek naar vrouwenlevens in het verleden;
 • het beeld van het verleden completer maken door aandacht te besteden aan de rol van individuele vrouwen in dat verleden;
 • zichtbaar maken hoe vrouwen, ondanks maatschappelijke beperkingen, een eigen bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkelingsgeschiedenis van Nederland;
 • het opsporen en bijeenbrengen van biografische informatie over vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, zowel digitaal als in boekvorm;
 • het toegankelijk maken van de aldus verkregen historische kennis voor een breed publiek.
Werkwijze
De Stichting 1001-Vrouwen tracht haar doel te bereiken door:
 • het (doen) organiseren van lezingen, workshops et cetera over het betreffende onderzoek;
 • het (doen) verzorgen van publicaties, tentoonstellingen, films et cetera over historische vrouwen;
 • het werven van fondsen en donaties ten behoeve van de realisatie van het doel van de stichting;
 • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan
In de periode 2015 – 2018 wil de Stichting 1001-Vrouwen het project 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw realiseren. Dit meerjarige project zal een grote actualiteitswaarde hebben in het kader van belangrijke herdenkingsjaren: in 1917 kregen vrouwen passief kiesrecht, in 1918 werd de eerste vrouw in de Tweede Kamer verkozen en in 1919 kregen vrouwen formeel ook het actief kiesrecht.
De Stichting 1001-Vrouwen draagt bij aan deze herdenkingen door het uitbrengen van een boek, een daarmee verbonden tentoonstelling, workshops, expert meetings en deelpublicaties. Al deze uitingen zullen laten zien wat vrouwen in die lange twintigste eeuw, vanaf het moment dat ze voor vrouwenkiesrecht zijn gaan strijden tot nu, voor elkaar hebben gekregen in alle mogelijke segmenten van de samenleving.
De financiering zal te realiseren zijn met fondsenwerving, sponsoring en met de herstart van de crowdfunding. Daarvoor zal ook worden samengewerkt met vrouwenorganisaties. Medio 2015 werd als aftrap een eerste grote netwerkbijeenkomst (kick-off) georganiseerd in De Rode Hoed te Amsterdam, als startsignaal voor de crowdfundingscampagne. Zie ook het Meerjarenbeleidsplan.

Kamer van Koophandel
Stichting 1001-Vrouwen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 61632775.

Fiscaal nummer
Het fiscale nummer van Stichting 1001-Vrouwen is 8544.22.183

Bankrekening
NL90 RABO 0300 0019 75 ten name van Stichting 1001-Vrouwen te Bilthoven.

Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden van Stichting 1001-Vrouwen raadpleegt u hier.

Bestuur
Voorzitter Marieke Bemelman
Penningmeester Louise van der Kaaden
Leden
 Anita de Casparis, Just Enschedé, Wim Hupperetz en Esther Scholten

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Stichting 1001-Vrouwen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Balans 2018

Download het overzicht van de jaarrekening van de stichting hier:
Jaarrekening als PDF (inclusief de staat van baten en lasten 2018 en balans per 31 december 2018).

Jaarverslag 2018

Download het verslag van de stichting hier:

Jaarverslag als PDF (2018).

Jaarverslag 2017

Downlad het verslag van de stichting hier:
Jaarverslag als PDF (2017).

Balans 2017

Download het overzicht van de jaarrekening van de stichting hier:
Jaarrekening als PDF (inclusief de staat van baten en lasten 2017 en balans per 31 december 2017).

Jaarverslag 2016

Downlad hier het verslag van de stichting hier:
Jaarverslag als PDF (2016).

Balans 2016

Download het overzicht van de jaarrekening van de stichting hier:
Jaarrekening als PDF (inclusief de staat van baten en lasten 2016 en balans per 31 december 2016).

Balans 2015

Download het overzicht van de jaarrekening van de stichting hier:
Jaarrekening als PDF (inclusief de staat van baten en lasten 2015 en balans per 31 december 2015).

Balans 2014
Download het overzicht van de jaarrekening van de stichting hier:
Jaarrekening als PDF (inclusief de staat van baten en lasten 2014 en balans per 31 december 2014).

Klachtenreglement

 1. Klachten worden binnen een periode van 2 maanden na het ontstaan schriftelijk gericht aan het bestuur van de Stichting 1001-Vrouwen.
 2. Het bestuur verzamelt alle benodigde informatie met betrekking tot de klacht en consulteert de betrokken personen en organisaties en de klagende persoon of organisatie. Het bestuur maakt een schriftelijke inschatting van de klacht op basis van alle verkregen informatie. Binnen acht weken geeft het bestuur van Stichting 1001-Vrouwen een schriftelijk en beargumenteert advies.
 3. Indien het advies door de klager niet wordt geaccepteerd, kan deze binnen vier weken in beroep gaan bij het bestuur van Stichting 1001-Vrouwen. Het bestuur geeft binnen zes weken een bindend advies.
 4. Mocht de klager met het bindend advies van het bestuur niet eens zijn, dan kan de zaak voorgelegd worden aan het Nederlandse recht.
 5. Jaarlijks stelt het bestuur een lijst op van de ontvangen klachten en de wijze waarop deze zijn afgehandeld.