Doelstelling

De organisatie is een Stichting met de statutaire naam: Stichting 1001-Vrouwen, Jacob Obrechtstraat 83, 1071 KK Amsterdam

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting 1001-Vrouwen bestaat uit een vijftal punten, alles in de ruimste zin des woords:
 • het stimuleren van belangstelling voor en historisch onderzoek naar vrouwenlevens in het verleden;
 • het beeld van het verleden completer maken door aandacht te besteden aan de rol van individuele vrouwen in dat verleden;
 • zichtbaar maken hoe vrouwen, ondanks maatschappelijke beperkingen, een eigen bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkelingsgeschiedenis van Nederland;
 • het opsporen en bijeenbrengen van biografische informatie over vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, zowel digitaal als in boekvorm;
 • het toegankelijk maken van de aldus verkregen historische kennis voor een breed publiek.
Werkwijze
De Stichting 1001-Vrouwen tracht haar doel te bereiken door:
 • het (doen) organiseren van lezingen, workshops et cetera over het betreffende onderzoek;
 • het (doen) verzorgen van publicaties, tentoonstellingen, films et cetera over historische vrouwen;
 • het werven van fondsen en donaties ten behoeve van de realisatie van het doel van de stichting;
 • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan
Voor de plannen van de stichting over de jaren 2019-2023, zie het meerjarenbeleidsplan.

Kamer van Koophandel
Stichting 1001-Vrouwen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 61632775.

Fiscaal nummer
Het fiscale nummer van Stichting 1001-Vrouwen is 8544.22.183

Bankrekening
NL90 RABO 0300 0019 75 ten name van Stichting 1001-Vrouwen te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden van Stichting 1001-Vrouwen raadpleegt u hier.

Bestuur
Voorzitter Els Kloek
Penningmeester/secretaris Fernie Maas
Lid
Wim Hupperetz

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Stichting 1001-Vrouwen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Balans 2021

Download het overzicht van de jaarrekening van de stichting hier:
Jaarrekening als PDF (inclusief de staat van baten en lasten 2021 en balans per 31 december 2021).

Jaarverslag 2021

Download het verslag van de stichting hier:

Jaarverslag als PDF (2020).

Balans 2020

Download het overzicht van de jaarrekening van de stichting hier:
Jaarrekening als PDF (inclusief de staat van baten en lasten 2020 en balans per 31 december 2020).

Jaarverslag 2020

Download het verslag van de stichting hier:

Jaarverslag als PDF (2020).

Balans 2019

Download het overzicht van de jaarrekening van de stichting hier:
Jaarrekening als PDF (inclusief de staat van baten en lasten 2019 en balans per 31 december 2019).

Jaarverslag 2019

Download het verslag van de stichting hier:

Jaarverslag als PDF (2019).

Balans 2018

Download het overzicht van de jaarrekening van de stichting hier:
Jaarrekening als PDF (inclusief de staat van baten en lasten 2018 en balans per 31 december 2018).

Jaarverslag 2018

Download het verslag van de stichting hier:

Jaarverslag als PDF (2018).

Jaarverslag 2017

Downlad het verslag van de stichting hier:
Jaarverslag als PDF (2017).

Balans 2017

Download het overzicht van de jaarrekening van de stichting hier:
Jaarrekening als PDF (inclusief de staat van baten en lasten 2017 en balans per 31 december 2017).

Jaarverslag 2016

Downlad hier het verslag van de stichting hier:
Jaarverslag als PDF (2016).

Balans 2016

Download het overzicht van de jaarrekening van de stichting hier:
Jaarrekening als PDF (inclusief de staat van baten en lasten 2016 en balans per 31 december 2016).

Balans 2015

Download het overzicht van de jaarrekening van de stichting hier:
Jaarrekening als PDF (inclusief de staat van baten en lasten 2015 en balans per 31 december 2015).

Balans 2014
Download het overzicht van de jaarrekening van de stichting hier:
Jaarrekening als PDF (inclusief de staat van baten en lasten 2014 en balans per 31 december 2014).

Klachtenreglement

 1. Klachten worden binnen een periode van 2 maanden na het ontstaan schriftelijk gericht aan het bestuur van de Stichting 1001-Vrouwen.
 2. Het bestuur verzamelt alle benodigde informatie met betrekking tot de klacht en consulteert de betrokken personen en organisaties en de klagende persoon of organisatie. Het bestuur maakt een schriftelijke inschatting van de klacht op basis van alle verkregen informatie. Binnen acht weken geeft het bestuur van Stichting 1001-Vrouwen een schriftelijk en beargumenteert advies.
 3. Indien het advies door de klager niet wordt geaccepteerd, kan deze binnen vier weken in beroep gaan bij het bestuur van Stichting 1001-Vrouwen. Het bestuur geeft binnen zes weken een bindend advies.
 4. Mocht de klager met het bindend advies van het bestuur niet eens zijn, dan kan de zaak voorgelegd worden aan het Nederlandse recht.
 5. Jaarlijks stelt het bestuur een lijst op van de ontvangen klachten en de wijze waarop deze zijn afgehandeld.